千字文原文带注音拼音

投稿:tina作者:佚名 [我的文集]来源: 时间:2018-04-19 21:22:53 阅读:66

  《千字文》原文

 
 (共250句,每句4字,总1000字)
 
 天地玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng)。
 
 日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng)。
 
 寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收冬藏(qiūshōudōngcáng)。
 
 闰馀成岁(rùnyúchéngsuì),律吕调阳(lǜlǚtiáoyáng)。
 
 云腾致雨(yúnténgzhìyǔ),露结为霜(lùjiéwéishuāng)。
 
 金生丽水(jīnshēnglíshuǐ),玉出昆冈(yùchūkūngāng)。
 
 剑号巨阙(jiànhàojùquè),珠称夜光(zhūchēngyèguāng)。
 
 果珍李柰(guǒzhēnlǐnài),菜重芥姜(càizhòngjièjiāng)。
 
 海咸河淡(hǎixiánhédàn),鳞潜羽翔(línqiányǔxiáng)。
 
 龙师火帝(lóngshīhuǒdì),鸟官人皇(niǎoguānrénhuáng)。
 
 始制文字(shǐzhìwénzì)乃服衣裳(nǎifúyīshāng)。
 
 推位让国(tuīwèiràngguó),有虞陶唐(yǒuyútáotáng)。
 
 吊民伐罪(diàomínfázuì),周发殷汤(zhōufāyīntāng)。
 
 坐朝问道(zuòcháowèndào),垂拱平章(chuígǒngpiánzhāng)。
 
 爱育黎首(àiyùlíshǒu),臣伏戎羌(chénfúróngqiāng)。
 
 遐迩一体(xiáěryītǐ),率宾归王(shuàibīnguīwáng)。
 
 鸣凤在竹(míngfèngzàizhú),白驹食场(báijūshícháng)。
 
 化被草木(huàbèicǎomù),赖及万方(làijíwànfāng)。
 
 盖此身发(gàicǐshēnfà),四大五常(sìdàwǔcháng)。
 
 恭惟鞠养(gōngwéijūyǎng),岂敢毁伤(qǐgǎnhuǐshāng)。
 
 女慕贞洁(nǚmùzhēnjié),男效才良(nánxiàocáiliáng)。
 
 知过必改(zhīguòbìgǎi),得能莫忘(dénéngmòwàng)。
 
 罔谈彼短(wǎngtánbǐduǎn),靡恃己长(mǐshìjǐcháng)。
 
 信使可覆(xìnshǐkěfù),器欲难量(qìyùnánliáng)。
 
 墨悲丝染(mòbēisīrǎn),诗赞羔羊(shīzàngāoyáng)。
 
 景行维贤(jǐngxíngwéixián),克念作圣(kèniànzuòshèng)。
 
 德建名立(déjiànmínglì),形端表正(xíngduānbiǎozhèng)。
 
 空谷传声(kōnggǔchuánshēng),虚堂习听(xūtángxítīng)。
 
 祸因恶积(huòyīnèjī),福缘善庆(fúyuánshànqìng)。
 
 尺璧非宝(chǐbìfēibǎo),寸阴是竞(cùnyīnshìjìng)。
 
 资父事君(zīfùshìjūn),曰严与敬(yuēyányǔjìng)。
 
 孝当竭力(xiàodāngjiélì),忠则尽命(zhōngzéjìnmìng)。
 
 临深履薄(línshēnlǚbó),夙兴温凊(sùxīngwēnqìng)。
 
 似兰斯馨(sìlánsīxīn),如松之盛(rúsōngzhīshèng)。
 
 川流不息(chuānliúbùxī),渊澄取映(yuānchéngqǔyìng)。
 
 容止若思(róngzhǐruòsī),言辞安定(yáncíāndìng)。
 
 笃初诚美(dǔchūchéngměi),慎终宜令(shènzhōngyílìng)。
 
 荣业所基(róngyèsuǒjī),籍甚无竟(jíshènwújìng)。
 
 学优登仕(xuéyōudēngshì),摄职从政(shèzhícóngzhèng)。
 
 存以甘棠(cúnyǐgāntáng),去而益咏(qùéryìyǒng)。
 
 乐殊贵贱(yuèshūguìjiàn),礼别尊卑(lǐbiézūnbēi)。
 
 上和下睦(shànghéxiàmù),夫唱妇随(fūchàngfùsuí)。
 
 外受傅训(wàishòufùxùn),入奉母仪(rùfèngmǔyí)。
 
 诸姑伯叔(zhūgūbóshū),犹子比儿(yóuzǐbǐér)。
 
 孔怀兄弟(kǒnghuáixiōngdì),同气连枝(tóngqìliánzhī)。
 
 交友投分(jiāoyǒutóufèn),切磨箴规(qiēmózhēnguī)。
 
 仁慈隐恻(réncíyǐncè),造次弗离(zàocìfúlí)。
 
 节义廉退(jiéyìliántuì),颠沛匪亏(diānpèifēikuī)。
 
 性静情逸(xìngjìngqíngyì),心动神疲(xīndòngshénpí)。
 
 守真志满(shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移(zhúwùyìyí)。
 
 坚持雅操(jiānchíyǎcāo),好爵自縻(hǎojuézìmí)。
 
 都邑华夏(dūyìhuáxià),东西二京(dōngxīèrjīng)。
 
 背邙面洛(bèimángmiànluò),浮渭据泾(fúwèijùjīng)。
 
 宫殿盘郁(gōngdiànpányù),楼观飞惊(lóuguànfēijīng)。
 
 图写禽兽(túxiěqínshòu),画彩仙灵(huàcǎixiānlíng)。
 
 丙舍旁启(bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹(jiǎzhàngduìyíng)。
 
 肆筵设席(sìyánshèxí),鼓瑟吹笙(gǔsèchuīshēng)。
 
 升阶纳陛(shēngjiēnàbì),弁转疑星(biànzhuànyíxīng)。
 
 右通广内(yòutōngguǎngnèi),左达承明(zuǒdáchéngmíng)。
 
 既集坟典(jìjíféndiǎn),亦聚群英(yìjùqúnyīng)。
 
 杜稿钟隶(dùgǎozhōnglì),漆书壁经(qīshūbìjīng)。
 
 府罗将相(fǔluójiàngxiàng),路侠槐卿(lùxiáhuáiqīng)。
 
 户封八县(hùfēngbāxiàn),家给千兵(jiājǐqiānbīng)。
 
 高冠陪辇(gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨(qūgǔzhènyīng)。
 
 世禄侈富(shìlùchǐfù),车驾肥轻(chējiàféiqīng)。
 
 策功茂实(cègōngmàoshí),勒碑刻铭(lèbēikèmíng)。
 
 磻溪伊尹(pánxīyīyǐn),佐时阿衡(zuǒshíāhéng)。
 
 奄宅曲阜(yǎnzháiqūfù),微旦孰营(wēidànshúyíng)。
 
 桓公匡合(huángōngkuānghé),济弱扶倾(jìruòfúqīng)。
 
 绮回汉惠(qǐhuíhànhuì),说感武丁(yuègǎnwǔdīng)。
 
 俊乂密勿(jùnyìmìwù),多士寔宁(duōshìshíníng)。
 
 晋楚更霸(jìnchǔgēngbà),赵魏困横(zhàowèikùnhéng)。
 
 假途灭虢(jiǎtúmièguó),践土会盟(jiàntǔhuìméng)。
 
 何遵约法(hézūnyuēfǎ),韩弊烦刑(hánbìfánxíng)。
 
 起翦颇牧(qǐjiǎnpōmù),用军最精(yòngjūnzuìjīng)。
 
 宣威沙漠(xuānwēishāmò),驰誉丹青(chíyùdānqīng)。
 
 九州禹迹(jiǔzhōuyǔjì),百郡秦并(bǎijùnqínbìng)。
 
 岳宗泰岱(yuèzōngtàidài),禅主云亭(shànzhǔyúntíng)。
 
 雁门紫塞(yànménzǐsài),鸡田赤城(jītiánchìchéng)。
 
 昆池碣石(kūnchíjiéshí),钜野洞庭(jùyědòngtíng)。
 
 旷远绵邈(kuàngyuǎnmiánmiǎo),岩岫杳冥(yánxiùyǎomíng)。
 
 治本于农(zhìběnyúnóng),务兹稼穑(wùzījiàsè)。
 
 俶载南亩(chùzǎinánmǔ),我艺黍稷(wǒyìshǔjì)。
 
 税熟贡新(shuìshúgòngxīn),劝赏黜陟(quànshǎngchùzhì)。
 
 孟轲敦素(mèngkēdūnsù),史鱼秉直(shǐyúbǐngzhí)。
 
 庶几中庸(shùjīzhōngyōng),劳谦谨敕(láoqiānjǐnchì)。
 
 聆音察理(língyīnchálǐ),鉴貌辨色(jiànmàobiànsè)。
 
 贻厥嘉猷(yíjuéjiāyóu),勉其祗植(miǎnqízhīzhí)。
 
 省躬讥诫(xǐnggōngjījiè),宠增抗极(chǒngzēngkàngjí)。
 
 殆辱近耻(dàirǔjìnchǐ),林皋幸即(língāoxìngjí)。
 
 两疏见机(liǎngshūjiànjī),解组谁逼(jiězǔshuíbī)。
 
 索居闲处(suǒjūxiánchù),沉默寂寥(chénmòjìliáo)。
 
 求古寻论(qiúgǔxúnlùn),散虑逍遥(sànlǜxiāoyáo)。
 
 欣奏累遣(xīnzòulèiqiǎn),戚谢欢招(qīxièhuānzhāo)。
 
 渠荷的历(qúhédelì),园莽抽条(yuánmǎngchōutiáo)。
 
 枇杷晚翠(pípáwǎncuì),梧桐早凋(wútóngzǎodiāo)。
 
 陈根委翳(chéngēnwěiyì),落叶飘摇(luòyèpiāoyáo)。
 
 游鹍独运(yóukūndúyùn),凌摩绛霄(língmójiàngxiāo)。
 
 耽读玩市(dāndúwánshì),寓目囊箱(yùmùnángxiāng)。
 
 易輶攸畏(yìyóuyōuwèi),属耳垣墙(zhǔěryuánqiáng)。
 
 具膳餐饭(jùshàncānfàn),适口充肠(shìkǒuchōngcháng)。
 
 饱饫烹宰(bǎoyùpēngzǎi),饥厌糟糠(jīyànzāokāng)。
 
 亲戚故旧(qīnqīgùjiù),老少异粮(lǎoshàoyìliáng)。
 
 妾御绩纺(qièyùjìfǎng),侍巾帷房(shìjīnwéifáng)。
 
 纨扇圆洁(wánshànyuánxié),银烛炜煌(yínzhúwěihuáng)。
 
 昼眠夕寐(zhòumiánxīmèi),蓝笋象床(lánsǔnxiàngchuáng)。
 
 弦歌酒宴(xiángējiǔyàn),接杯举觞(jiēbēijǔshāng)。
 
 矫手顿足(jiǎoshǒudùnzú),悦豫且康(yuèyùqiěkāng)。
 
 嫡后嗣续(díhòusìxù),祭祀蒸尝(jìsìzhēngcháng)。
 
 稽颡再拜(qǐsǎngzàibài),悚惧恐惶(sǒngjùkǒnghuáng)。
 
 笺牒简要(jiāndiéjiǎnyào),顾答审详(gùdáshěnxiáng)。
 
 骸垢想浴(háigòuxiǎngyù),执热愿凉(zhírèyuànliáng)。
 
 驴骡犊特(lǘluódútè),骇跃超骧(hàiyuèchāoxiāng)。
 
 诛斩贼盗(zhūzhǎnzéidào),捕获叛亡(bǔhuòpànwáng)。
 
 布射辽丸(bùshèliáowán),嵇琴阮啸(jīqínruǎnxiào)。
 
 恬笔伦纸(tiánbǐlúnzhǐ),钧巧任钓(jūnqiǎoréndiào)。
 
 释纷利俗(shìfēnlìsú),竝皆佳妙(bìngjiējiāmiào)。
 
 毛施淑姿(máoshīshūzī),工颦妍笑(gōngpínyánxiào)。
 
 年矢每催(niánshǐměicuī),曦晖朗曜(xīhuīlǎngyào)。
 
 璇玑悬斡(xuánjīxuánwò),晦魄环照(huìpòhuánzhào)。
 
 指薪修祜(zhǐxīnxiūhù),永绥吉劭(yǒngsuíjíshào)。
 
 矩步引领(jǔbùyǐnlǐng),俯仰廊庙(fǔyǎnglángmiào)。
 
 束带矜庄(shùdàijīnzhuāng),徘徊瞻眺(páihuáizhāntiào)。
 
 孤陋寡闻(gūlòuguǎwén),愚蒙等诮(yúméngděngqiào)。
 
 谓语助者(wèiyǔzhùzhě),焉哉乎也(yānzāihūyě)。