三字经全文带拼音注音

投稿:tina作者:佚名 [我的文集]来源: 时间:2018-04-19 23:39:40 阅读:34

 rén zhī chū    xìng běn shàn

人    之   初 ,   性   本   善。

xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn

性    相   近 ,   习   相   远。 

gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān 

苟    不   教 ,   性   乃   迁。

jiào zhī dào    guì yǐ zhuān 

教    之   道 ,   贵   以   专。 

xī   mèng mǔ     zé lín chǔ 

昔    孟   母 , 择   邻   处。 

zǐ    bù xué     duàn jī zhù 

子    不   学 , 断   机   杼。 

dòu yān shān    yǒu yì fāng 

窦    燕   山 , 有   义   方。 

jiào wǔ   zǐ     míng jù yáng 

教    五   子 , 名   俱   扬。

yǎng bú jiào    fù zhī guò 

养    不   教 , 父   之   过。 

jiào bù yán    shī zhī duò 

教    不   严 , 师   之   惰。 

zǐ    bù xué    fēi suǒ   yí 

子    不   学 , 非   所   宜。 

yòu   bù xué    lǎo   hé wéi 

幼    不   学 , 老   何   为。 

yù    bù zhuó    bù chéng qì 

玉    不   琢 , 不   成   器。 

rén   bù   xué    bù   zhī yì 

人    不   学 , 不   知   义。 

wèi rén   zǐ    fāng shào shí 

为    人   子 , 方   少   时。 

qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí 

亲    师   友 , 习   礼   仪。 

xiāng jiǔ líng   néng wēn xí 

香    九   龄 , 能   温   席。 

xiào yú qīn    suǒ dāng zhí 

孝    于   亲 , 所   当   执。 

róng sì   suì   néng ràng lí 

融    四   岁 , 能   让   梨。

tì    yú zhǎng   yí xiān zhī 

弟    于   长 , 宜   先   知。 

shǒu xiào tì     cì jiàn wén

首    孝   弟 , 次   见   闻。 

zhī mǒu shù    shí mǒu wén 

知    某   数 , 识   某   文。 

yī    ér shí    shí   ér   bǎi 

一    而   十 , 十   而   百。 

bǎi   ér qiān   qiān ér   wàn 

百    而   千 , 千   而   万。 

sān cái zhě    tiān dì rén 

三    才   者 , 天   地   人。 

sān guāng zhě     rì yuè xīng 

三    光   者 , 日   月   星。 

sān gāng zhě    jūn chén yì 

三    纲   者 , 君   臣   义。 

fù    zǐ qīn     fū   fù shùn 

父    子   亲 , 夫   妇   顺。 

yuē chūn xià    yuē qiū dōng 

曰    春   夏 , 曰   秋   冬。 

cǐ    sì shí    yùn   bù qióng 

此    四   时 , 运   不   穷。 

yuē nán běi    yuē   xī dōng

曰    南   北 , 曰   西   东。

cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng 

此    四   方 , 应   乎   中。 

yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ 

曰    水   火 , 木   金   土。 

cǐ    wǔ xíng    běn hū shù 

此    五   行 , 本   乎   数。 

yuē rén   yì     lǐ zhì xìn 

曰    仁   义 , 礼   智   信。 

cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn 

此    五   常 , 不   容   紊。 

dào liáng shū   mài shǔ   jì 

稻    粱   菽 , 麦   黍   稷。 

cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí 

此    六   谷 , 人   所   食。 

 

mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ 

马    牛   羊 , 鸡   犬   豕。 

cǐ   liù chù    rén suǒ   sì 

此    六   畜 , 人   所   饲。 

yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù 

曰    喜   怒 , 曰   哀   惧。

ài    wù   yù     qī qíng jù 

爱    恶   欲 , 七   情   具。 

páo   tǔ   gé     mù shí jīn 

匏    土   革 , 木   石   金。

sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn 

丝    与   竹, 乃   八   音。 

gāo zēng zǔ     fù   ér shēn 

高    曾   祖 , 父   而   身。

shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn 

身    而   子 , 子   而   孙。 

zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng 

自    子   孙 , 至   玄   曾

nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún 

乃    九   族 , 人   之   伦。

fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng 

父    子   恩 , 夫   妇   从。 

xiōng zé yǒu     dì   zé gōng 

兄    则   友 , 弟   则   恭。

zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng 

长    幼   序 , 友   与   朋。

jūn   zé jìng   chén zé zhōng 

君    则   敬 , 臣   则   忠。

cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng 

此    十   义 , 人   所   同。

fán xùn méng    xū jiǎng jiū 

凡    训   蒙 , 须   讲   究。

xiáng xùn gǔ    míng jù dòu 

详    训   诂 , 明   句   读。

wéi xué zhě     bì yǒu chū 

为    学   者 , 必   有   初。

xiǎo xué zhōng    zhì sì shū 

小    学   终 , 至   四   书。

lún   yǔ zhě     èr shí piān 

论    语   者 , 二   十   篇。

qún   dì   zǐ     jì shàn yán 

群    弟   子 , 记   善   言。 

mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ 

孟    子   者 , 七   篇   止。

jiǎng dào dé    shuō rén yì

讲    道   德 , 说   仁   义。

zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ 

作    中   庸 , 子   思   笔。

zhōng bù piān   yōng bú   yì 

中    不   偏 , 庸   不   易。

dà   xiǎo dài    zhù  lǐ    jì

大    小   戴 , 注   礼   记。

shù shèng yán    lǐ yuè   bèi 

述    圣   言 , 礼   乐   备。

yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng 

曰    国   风 , 曰   雅   颂。

hào   sì   shī   dāng fěng yǒng 

号    四   诗 , 当   讽   咏。

shī   jì wáng   chūn qiū zuò 

诗    既   亡 , 春   秋   作。

yù   bāo biǎn    bié shàn è

寓    褒   贬 , 别   善   恶。

sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng 

三    传   者 , 有   公   羊。

yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng 

有    左   氏 , 有   谷   梁。

jīng jì   míng   fāng dú   zǐ 

经    既   明 , 方   读   子。

cuō   qí   yào    jì   qí   shì

撮    其   要 , 记   其   事。 

wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng 

五    子   者     有   荀   扬。

wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng 

文    中   子 , 及   老   庄。

jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ 

经    子   通 , 读   诸   史。

kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ

考    世   系 , 知   终   始。

zì    xī nóng    zhì huáng dì 

自    羲   农 , 至   黄   帝。
hào sān huáng   jū shàng shì 
号    三   皇 , 居   上   世。 
táng yǒu yú     hào èr   dì 
唐    有   虞 , 号   二   帝。
xiāng yī xùn   chēng shèng shì
相    揖   逊 , 称   盛   世。
xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng 
夏    有   禹 , 商   有   汤。
zhōu wén wǔ   chēng sān wáng 
周    文   武 , 称   三   王。 
 
xià chuán zǐ    jiā tiān xià 
夏    传   子 , 家   天   下。
sì   bǎi zǎi    qiān xià shè 
四    百   载 , 迁   夏   社。
tāng fá xià    guó   hào shāng 
汤    伐   夏 , 国   号   商。 
liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng 
六    百   载 , 至   纣   亡。 
zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu 
周    武   王 , 始   诛   纣。 
bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ 
八    百   载 , 最   长   久。
zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì 
周    辙   东 , 王   纲   坠。 
Chěng gān gē    shàng yóu shuì
逞    干   戈 , 尚   游   说。
shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó 
始    春   秋 , 终   战   国。 
wǔ    bà qiáng   qī xióng chū 
五    霸   强 , 七   雄   出。
yíng qín   shì    shǐ jiān bìng 
嬴    秦   氏 , 始   兼   并。
chuán èr shì    chǔ hàn zhēng 
传    二   世 , 楚   汉   争。 
gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn 
高    祖   兴 , 汉   业   建。 
zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn 
至    孝   平 , 王   莽   篡。
guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn 
光    武   兴 , 为   东   汉。 
sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn
四    百   年 , 终   于   献。
wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng 
魏    蜀   吴 , 争   汉   鼎。
hào sān guó     qì liǎng jìn 
号    三   国 , 迄   两   晋。 
song qí   jì   liáng chén chéng 
宋    齐   继 , 梁   陈   承。
wéi nán cháo    dū jīn líng
为    南   朝 , 都   金   陵。
běi yuán wèi    fēn dōng xi 
北    元   魏 , 分   东   西。 
 
yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí
宇    文   周 , 与   高   齐。
dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ 
迨    至   隋 , 一   土   宇。 
bú   zài chuan   shī tǒng xù
不    再   传 , 失   统   绪。
táng gāo zǔ     qǐ   yì shī 
唐    高   祖 , 起   义   师。
chú suí luàn chuàng guó jī
除    隋   乱 , 创   国   基。
èr   shí chuán   sān bǎi zǎi 
二    十   传 , 三   百   载。
liáng miè zhī    guó nǎi gǎi
梁    灭   之 , 国   乃   改。
liáng táng jìn    jí hàn zhōu 
梁    唐   晋 , 及   汉   周。
chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu 
称    五   代 , 皆   有   由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn 
炎    宋    兴 , 受   周   禅。
shí   bā chuán   nán běi hùn 
十    八    传 , 南   北   混。
liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn
辽    与    金 , 帝   号   纷。
dài miè   liáo sòng yóu cún
迨    灭    辽 , 宋   犹   存。
zhì yuán xīng jīn   xù xiē
至    元    兴 , 金   绪   歇。
yǒu sòng   shì   yì tong miè
有    宋    世 , 一   同   灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
并    中    国 , 兼   戎   狄。
míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī
明    太    祖 , 久   亲   师。
chuán jiàn wén fāng sì   sì
传    建    文 , 方   四   祀。
qiān běi jīng   yǒng lè   sì
迁    北    京 , 永   乐   嗣。
dài chóng zhēn   méi shān shì
 
迨    崇    祯 , 煤   山   逝。
qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng 
清    太    祖 , 膺   景   命。 
jìng sì   fāng   kè   dà dìng 
靖    四    方 , 克   大   定。 
zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng
至    宣    统 , 乃   大   同。
shí   èr    shì qīng zuò zhōng
十    二    世 , 清   祚   终。
dú    shǐ zhě    kǎo shí lù 
读    史    者 , 考   实   录。 
tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù
通    古    今 , 若   亲   目。
kǒu   ér   song   xīn ér wéi 
口    而    诵 , 心   而   维。 
cháo yú    sī    xī   yú   sī 
朝    于    斯 , 夕   于   斯。
xī zhòng   ní    shī xiàng tuó 
昔    仲    尼 , 师   项   橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
古    圣    贤 , 尚   勤   学。
zhào zhōng ling   dú   lǔ lún 
赵    中    令 , 读   鲁   论。
bǐ    jì    shì   xué qiě qín 
彼    既    仕 , 学   且   勤。
pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn 
披    蒲    编 , 削   竹   简。
bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn 
彼    无    书 , 且   知   勉。 
tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ 
头    悬    梁 , 锥   刺   股。
bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ
彼    不    教 , 自   勤   苦。
rú   náng yíng   rú yìng xuě 
如    囊    萤 , 如   映   雪。
jiā   suī   pín   xué bú chuò 
家    虽    贫 , 学   不   辍。 
rú    fù   xīn    rú guà jiǎo 
如    负    薪 , 如   挂   角。 
 
shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó
身    虽    劳 , 犹   苦   卓。
sū   lǎo   quán   èr   shí qī 
苏    老    泉 , 二   十   七。 
shǐ   fā    fèn   dú shū   jí
始    发    奋 , 读   书   籍。
bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí 
彼    既    老 , 犹   悔   迟。
ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī 
尔    小    生 , 宜   早   思。 
ruò liáng hào    bā shí   èr 
若    梁    灏 , 八   十   二。
duì   dà   tíng   kuí duō   shì 
对    大    廷 , 魁   多   士。
bǐ    jì chéng zhòng chēng yì 
彼    既    成 , 众   称   异。
ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì 
尔    小    生 , 宜   立   志。
yíng bā    suì néng yǒng shī 
莹    八    岁 , 能   咏   诗。
mì    qī    suì néng fù   qí 
泌    七    岁 , 能   赋   棋。
bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí 
彼    颖    悟 , 人   称   奇。
ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī 
尔    幼    学 , 当   效   之。
cài   wén   jī   néng biàn qín 
蔡    文    姬 , 能   辨   琴。
xiè dào   yùn   néng yǒng yín 
谢    道    韫 , 能   咏   吟。
bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn 
彼    女    子 , 且   聪   敏。
ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng 
尔    男    子 , 当   自   警。 
táng liú yàn   fāng qī   suì 
唐    刘    晏 , 方   七   岁。
jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì 
举    神    童 , 作   正   字。
 
bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì 
彼    虽    幼 , 身   已   仕。
ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì 
尔    幼    学 , 勉   而   致。
yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì 
有    为    者 , 亦   若   是。
quǎn shǒu   yè    jī   sī chén
犬    守    夜 , 鸡   司   晨。
gǒu   bù   xué    hé wéi   rén 
苟    不    学 , 曷   为   人。
cán   tǔ    sī   fēng niàng mì
蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。
rén   bù   xué    bù   rú   wù 
人    不    学 , 不   如   物。 
yòu   ér   xué zhuàng ér xíng 
幼    而    学 , 壮   而   行。 
shàng zhì jūn   xià   zé   mín 
上    致    君 , 下   泽   民。
yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ 
扬    名    声 , 显   父   母。 
guāng yú   qián   yù   yú   hòu 
光    于    前 , 裕   于   后。 
rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng
人    遗    子 , 金   满   赢。
wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng 
我    教    子 , 惟   一   经。
qín   yǒu gōng   xì   wú   yì 
勤    有    功 , 戏   无   益。 
jiè zhī   zāi    yí miǎn lì 
戒    之    哉 , 宜   勉   力